توجه داشته باشید که خرابی های پکیج دیواری مکث الیت به صورت ارور کدهای حروف واعداد انگلیسی بر روی صفحه نمایشگر ظاهر میشود که ارور کدها وخرابی ها به شرح ذیل میباشد                                                                                                                                                                       ارورE1کمبود فشار اب داخل سیستم پکیج                                                                                                                                                       ارورE2نبودن فشار گاز شهری وعدم جرقه زنی                                                                                                                                              ارورE3خرابی NTCمدار اب مصرفی                                                                                                                                                           ارورE4خرابیNTCمدار رادیاتورها وگرمایش                                                                                                                                                 ارورE6مشکل عدم خروج دود از دودکش                                                                                                                                                        ارورE7جوش اوردن دستگاه گردش ن